Bærekraft

Vår tids største endring er overgangen til et mer bærekraftig samfunn.
frigaard_forlopning
Frigaard Property Group skal være en foregangsaktør som aktivt bidrar til bærekraftig utvikling av samfunnet – ved å gjøre en forskjell gjennom vår kjernevirksomhet.
Selskapene i konsernet sitter i førersetet av en stor verdikjede med investeringer, prosjektutvikling og bygging for ulike typer prosjekter og kunder. Vi anerkjenner bærekraft som et høyst tverrfaglig felt, med de muligheter og utfordringer som følger av trippel gevinst for miljø, sosiale forhold og økonomi.
Bærekraft settes høyt på agendaen i konsernets strategiske utvikling, og selskapene jobber kontinuerlig med fokus for bedring av bærekraft i hele verdikjeden. Vi skal påse at det vi påvirker og utfører er i tråd med våre ambisjoner innen bærekraft, slik at virksomheten er positiv for nåtidens og fremtidens generasjoner. Gjennom vår agenda skal vi skape langsiktig og varige verdier for både samfunnet og konsernet.
Våre prioriteringer – som gjør en forskjell:
 • Ledelsen sørger for at bærekraft er et prioritert satsingsområde – på kort og lang sikt. 
 • Handlingsplan bærekraft for alle selskapene samt felles arbeidsgruppe for å sikre synergier på tvers av utbygger- og entreprenørvirksomhet.
 • Miljøfyrtårn sertifisering av utbygger- og entreprenørselskaper i konsernet – og vise kontinuerlig bedring av fastsatte kriterier og KPI som følger av sertifiseringen.
 • Miljøambisjon for alle nye prosjekter. Egen miljøansvarlig pr prosjekt samt prosjektspesifikk miljøplan med angivelse av minstestandard og muligheter, som knyttes opp mot det enkelte prosjekts livsløp. Spesielt for egenutviklede prosjekter er det stor påvirkningskraft fra tidlig-fase.
 • HMS i førersetet fra tidlig planlegging og helt ut på alle våre byggeplasser i drift. Vi skal ivareta sikkerhet, arbeidsmiljø og helse til alle våre ansatte og samarbeidspartnere. Nullskadefokus og alle skal trygt hjem.
 • Sosiale verdier skapes for samfunnet, ved å ivareta menneskerettigheter og etterleve våre etiske retningslinjer. Vi skal også sikre målrettet områdeutvikling og arealutnyttelse, tilpasset det enkelte lokalmarked. Høy sluttkundetilfredshet.
 • Attraktiv samarbeidspartner og arbeidsplass, som fremmer samspill og utfordrer på alternativvurderinger fra konsept-til-material. Vi skal påvirke våre beslutningstakere, samarbeidspartnere, kunder og kollegaer, til å gjøre faktabaserte og bærekraftige valg.
 • Økonomisk vekst som gir trygghet for både mennesker og samfunn. Vi skal være hands-on og sikre best mulig avkastning med effektiv ressursutnyttelse i alle våre prosjekter.
 • Innovasjon og tilstedeværelse ved deltakelse i bransjerelaterte samlinger, nettverk og organer. Vi skal være åpne og transparente for erfaringsutvekslinger og samarbeid, som kan bidra til mer bærekraftige utbygginger. Medlemskap i bransjenettverk og alle selskaper har signert Grønnvaskingsplakaten.
FNs 17 bærekraftsmål er en global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi har identifisert målene som reflekterer hvor vi har størst påvirkning gjennom konsernets virksomhet:
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Bærekraftige byer og samfunn
 • Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Stoppe klimaendringene
unnamed
unnamed%20(1)
unnamed%20(2)
unnamed%20(3)